بیوگرافی شرکت
شرکت ساختمانی هلال ایرانیان(سهامی خاص)در تاریخ 29/9/1389 تحت شماره 392974 وشناسه ملی10320427231در سازمان ثبت شرکتها وموئسسات غیر تجاری کشوربه ثبت رسیده است واز شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران محسوب می شود.اهداف شرکت ساختمانی هلال ایرانیان درراستای خط مشی وسیاست های استراتژیک (ساماندهی، تمرکز ومدیریت کلان فعالیت های اقتصادی وشرکتهای تابعه جمعیت وهمچنین اعمال نظارت وارزیابی عملکرد) شرکت سرمایه گذار ی هلال احمر ایران می باشد که به شرح ذیل است:

اهداف جزئی:

طرح ونظارت واجرا وانجام کلیه عملیات ،مطالعات ، مشاوره خدمات ساختمانی وابنیه ، تاسیسات ،عمرانی وراهسازی به هرنحو ممکن .مشارکت در سرمایه گذاری سایر شرکت ها وانجام کلیه موضوعاتی که جهت پیشبرد اهداف شرکت لازم باشد.اهداف کلی:

1-افزایش توان درآمدی شرکت از طریق فعالیت در جهت ساخت وفروش مجتمع های تجاری ودرمانی .
2-پایدار سازی منابع مالی.
3-اولویت دادن به سرمایه گذاریهایی که دارای مزیت نسبی می باشند.
4-مهندسی مجدد سرمایه گذاریها.
5-جهت گیری به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت.
6-پرهیز از تصدی گری وبنگاه داری.
7-شناسایی نیاز استانها ومناطق مختلف کشور جهت سرمایه گذاری وعمران.
8-تمرکز بر روی پروژه های عمرانی به عنوان محصول اصلی شرکت.
9-ایجاد روابط کاری با طرفهای خارج از شرکت برمبنای رویکرد برد-برد.
10-انجام سرمایه گذاریهای عام المنفعه با حداقل سود.